بازدید از موزه علوم

دانش آموزان پایه اول و سوم در روز سه شنبه 16 آذر ماه به بازدید علمی موزه علوم  دانشگاه فرهنگیان رفتند.

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی