نوآموزان پیش دبستانی در شهر بازی پروما

نوآموزان پیش دبستانی در روز دوشنبه اول آذر ماه به اردوی تفریحی شهر بازی پروما رفتند و  ساعات خوشی را در آنجا سپری نمودند.

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی