مرحله اول آزمون عملکردی ریاضی جشنواره خیام برگزار گردید.

 آزمون عملکردی ریاضی جشنواره خیام امروز در پایه های چهارم ، پنجم و ششم برگزار گردید.

در این آزمون دانش آموزان در قالب تیم های سه نفره به سئوالات پاسخ دادند. پس از تصحیح برگه های دانش آموزان یک تیم سه نفره از دانش آموزان برتر به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

*پایه ششم*

 

 

 

 

 

*پایه پنجم*

 

 

 

*پایه چهارم*

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی