جشن قرآن کلاس اولی ها برگزار شد

دانش آموزان کلاس اول 1 و اول2 شروعِ آموزش قرآن را در مدرسه جشن گرفتند:

 

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

جشن قرآن کلاس اول1:

 

 

 

جشن قرآن کلاس اول2:

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی