معاونت اجرایی

 آقای حسین گنجی

                                   مدرک تحصیلی:

 کنترل کیفیت(cfc)

                                  سوابق:

متصدی دفتر بیمه پاسارگاد

معاون اجرایی دبستان سلام

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی