ارث پدر و مادر به فرزند، ثروت نیست بلکه تربیت و اخلاق است.

ارث پدر و مادر به فرزند، ثروت نیست بلکه تربیت و اخلاق است.

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی