هر آموزشگاهی را که باز میشود، در زندانی بسته می شود. (ویکتور هوگو)

هر آموزشگاهی را که باز میشود، در زندانی بسته می شود.  (ویکتور هوگو)

اولیاء و مربیان، دو بال نیرومند دانش آموز، جهت پرواز در آسمان تربیت اند.

  

تربیت، پس از نان نخستین احتیاج بشر است.

تربیت، پس از نان نخستین احتیاج بشر است.

یادگیری روندی دلخواه و داوطلبانه است.

یادگیری روندی دلخواه و داوطلبانه است.

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی