شما جز کدام گروه والدین هستید؟


 

۱. والدین غیر فعال
 اینگونه والدین در ایجاد شادابی کودک هیچ نقشی ندارند وفرزندان انها به نوعی یتیمان محسوب میشوند

۲. والدین سلطه گرا
بیشتربه فکر برقراری رابطه عمودی هستن کنترل گرو نه تنها شادی کودک را تامین نمیکنند بلکه اینها را به افسردگی و پرخاشگری سوق میدهند

۳.والدین نالان
اغلب گله شکایت میکنندو باعث خستگی روانی فرزندان میشوند

۴. والدین نظریه پرداز
به جای انتخاب عملکرد صحیح روش خود را با به کار بردن الفاظ عبارات توجیه میکنند

۵. والدین پریشان افسرده
زبان بد  گفتارشان موجب نابسامانی کودک میشوند

٦. والدین مهربان منفی
بیش از اندازه ازکودکان حمایت میکنند که موجب عدم رشد کودکان  وپر توقع بار امدن کودک میشود وقتی توقعش براورده نشود ناشاد میشود

۷. والدین مسئول
همچنان که مسئولیت تامین نیازهای فیزیولوژیکی را دارند مسئولیت شادی و موفقیت کودک را هم میپذیرندوبرای رسیدن به این هدف سیستم خانواده را به یک خانواده کار امد وموفق تبدیل کرده شیوه های درست فرزند پروری را می اموزند.

 

 

برگرفته از کتاب نکات تربیتی برای داشتن کودکان شاد نوشته ی دکتر مصطفی تبریزی وحیده حجه فروش

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی