مشاوره گروهی

مشاوره گروهی تقریباً بطور ماهانه با موضوعات مختلف و اهداف خاص در بین پایه های تحصیلی برگزار می گردد:

 

*مشاوره گروهی پایه پنجم و ششم 94/10/15

 

*مشاوره گروهی پایه سوم و چهارم94/10/29

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی