مشارکت در راه انداری کارگاه هنر

با همکاری انجمن اولیا و مربیان ، مبالغ مشارکت اولیا جمع آوری و کارگاه هنر راه اندازی شد.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

 سایر تصاویر:

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی