برگزاری جلسه عمومی انجمن اولیاء و انتخابات

جلسه عمومی انجمن اولیاء در روز 15 مهرماه در نمازخانه مدرسه برگزار گردید.

 این جلسه که با حضور حداکثر اولیا برگزار گردید، شامل بخش های زیر بود:

*قرائت قرآن

*سخنرانی مدیریت مدرسه

*سخنرانی نماینده مجموعه مدارس سلام تهران جناب آقای جلالی

*برگزار انتخابات انجمن اولیا

* دیدار اولیا با آموزگاران پایه ها

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی