برگزاری جلسه آموزش خانواده با سخنرانی آقای دکتر طلوع

جلسه آموزش خانواده روز سه شنبه 15 دی ماه برگزار گردید.

 

روز سه شنبه 15 دی ماه جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر طلوع در نمازخانه مدرسه برگزار گردید.

آقای دکتر طلوع در این جلسه پیرامون "روانشناسی کودک و روابط بین اولیا و فرزندان" سخنرانی نمودند. پس از اتمام جلسه اولیا با معلم فرزند خود دیدار نمودند.

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی