پایه ششم

سرکارخانم مجتهدی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی آموزش ابتدایی

سوابق:

آموزگار در دبستان مهدیه مشهد

آموزگار پایه های چهارم و پنجم در دبستان شمس توس

آموزگار  پایه چهارم و ششم در دبستان دخترانه پویندگان رسالت

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی