پایه سوم

سرکارخانم غفاریان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی الهیات

تقدیرشده از سوی وزیر آموزش و پرورش

سوابق:

آموزگار پایه سوم در دبستان عابده

آموزگار پایه سوم در دبستان زهرای مرضیه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی